Akreditimi i Institucioneve të Kujdesit Shëndetësor

Ne zbatim të Ligjit Nr 27/2019, datë 08.05.2019, “Për Kujdesin Shëndetësor në Republikën e Shqipërisë”

si dhe VKM Nr. 865, datë 24.12.2019 ˝Për mënyrën e kryerjes së procesit të akreditimit të institucioneve të kujdesit shëndetësor e përcaktimin e tarifave dhe afateve kohore˝

jane akredituar 16 institucione publike dhe 4 institucione jo publike.

  1. Institucionet Publike të kujdesit shëndetësor që plotësojnë standartet bazë të akreditimit:
  2. Institucionet jopublike të kujdesit shëndetësor që plotësojnë standartet bazë të akreditimit: