vije ndarese

Dokumenta strategjikë

1 • Strategjia kombëtare për një transfuzion gjaku të sigurtë — shkarko PDF

2 •  Strategjia Kombëtare e Sigurimit të Kontraceptivëve — shkarko PDF

3 • Strategjia për parandalimin e HIV/Aids — shkarko PDF

4 • Strategjia afatgjatë e zhvillimit të sistemit shëndetësor shqiptar— shkarko PDF

5 •  Politikat dhe plani operacional për zhvillimin e shërbimeve të kujdesit mendor në Shqipëri (në gjuhën

angleze)— shkarko PDF

6 • Politikat dhe plani operacional për zhvillimin e shërbimeve të kujdesit mendor në Shqipëri  (në gjuhën

shqipe)—shkarko PDF

7 • Plani i Veprimit per Zhvillimin e Sherbimeve te Shendetit Mendor ne Shqiperi 2013 – 2022

shkarko PDF

8 • Strategjia për shëndetin publik dhe promocionin shëndetësor— shkarko PDF

9 •  Strategjia kombëtare për menaxhimin e sëmundjeve të lindura të gjakut— shkarko PDF

10 •  Plani i Veprimit 2010— shkarko PDF

11 • Dokumenti politik i strategjisë shqiptare për parandalimin dhe minimizimin e dëmeve alkool-lidhura

(2011-2015)— shkarko PDF

12 •  Plani i veprimit i dokumentit politik të strategjisë shqiptare për parandalimin dhe minimizimin e

dëmeve alkool-lidhura (2011-2015) — shkarko Excel

13 • Programi Kombetar per Kontrollin e Kancerit —shkarko PDF

14 • Dokumenti Strategjik per Shendetin Riprodhues —shkarko PDF

15 • Plani i Veprimit te Planifikimit Familjar —shkarko PDF

16 • Plani i Veprimit te Shendetit Amtar —shkarko PDF

17 • Plani i Veprimit te Shendetit Femijeve dhe Adoleshenteve —shkarko PDF

18 • Plani i Veprimit Infeksione Seksualisht te Transmetueshme dhe HIV/AIDS —shkarko PDF

19 • Plani i Veprimit te Kancereve te Traktit Riprodhues —shkarko PDF

20 • Plani i Veprimit mbi Gjinine dhe Dhunen —shkarko PDF

21 • Plani i Veprimit per Infertilitetin —shkarko PDF

22 • Analize e Situates ne Sektorin e Shendetit Riprodhues —shkarko PDF

23 •Dokumenti politik i strategjisë për parandalimin dhe zvogëlimin e dëmeve të lidhura me alkoolin në Shqipëri (2017-2021)—shkarko PDF—-shkarko Excel

24 •Dokumenti Strategjik Dhe Plani i Veprimit Për Shëndetin Seksual Dhe Riprodhues 2017-2021

shkarko PDF

25 •PLANI I VEPRIMIT PËR SIGURINË E KONTRACEPTIVËVE 2017 – 2021 —shkrarko PDF