Drejtoria Farmaceutike

Autorizim për zhdoganimin e barnave të paregjistruara të importuara

Autorizim për (importimin) zhdoganimin e barnave të paregjistruara nga importuesit e barnave.

Autorizime për importimin e ambalazheve dhe paketimeve farmaceutike

Autorizime për importimin e ambalazheve dhe paketimeve farmaceutike për prodhuesit e barnave

Autorizime për importimin e barnave narkotike, psikotrope dhe prekursorët e tyre

Autorizime për importimin e barnave narkotike dhe psikotrope dhe prekursorët e tyre nga subjektet farmaceutike të licencuara për këtë veprimtari që i përcillet vendit eksportues (fabrika farmaceutike dhe importuesit e barnave).

Autorizime për subjektet farmaceutike për ushtrimin e veprimtarive respektive

Autorizime për subjektet farmaceutike (fabrika, importues dhe tregtues me pakicë) për ushtrimin e veprimtarive respektive (fabrikim barnash, tregti me shumicë, farmaci) për barnat narkotike, psikotrope dhe prekursorët e kategorisë 1.

Autorizime për zhdoganimin e barnave narkotike dhe prekursorëve të kategorisë 1 dhe anhidritit acetik të kategorisë 2

Autorizim për (importimin) zhdoganimin e barnave të paregjistruara nga importuesit e barnave.

Autorizime për zhdoganimin e barnave psikotrope nga subjektet e farmaceutike të licencuara

Autorizime për zhdoganimin e barnave psikotrope nga subjektet e farmaceutike të licencuara për këtë veprimtari (fabrika farmaceutike dhe importuesit e barnave).

Autorizme individuale të hapura për zhdoganimin e prekursorëve të drogës të kategorisë 2, përveç anhidritit acetik

Autorizme individuale të hapura për zhdoganimin e prekursorëve të drogës të kategorisë 2, përveç anhidritit acetik.

Çertifikata e regjistrimit të subjekteve që importojnë dhe zhdoganojnë prekursorët e drogës të kategorisë 3

Çertifikata e regjistrimit të subjekteve që importojnë dhe zhdoganojnë prekursorët drogës të kategorisë 3, kur tejkalojnë sasitë e përcaktuara në ligjin nr. 8874, datë 29.3.2002, neni 10, pika 4 “Për kontrollin e lëndëve që përdoren për fabrikimin e paligjshëm të lëndëve narkotike dhe psikotrope”.

Autorizim për importimin e barnave ndihma humanitare

Autorizim për importimin e barnave ndihma humanitare për institucionet shëndetësore apo shtresat në nevojë, nëpërmjet shoqatave, fondacioneve apo donatorëve të tjerë.