vije ndarese

Ne Web Linku: https://www.konsultimipublik.gov.al/Konsultime/Institucioni/47 gjenden komentet/rekomandimet/opinionet e palëve të interesuara/grupeve të interesit dhe shqyrtimi i tyre. Informacionet janë publikuar në raportet e Konsultimit Publik përkatës për secilin akt, të cilët përmbajnë informacionin përkatës dhe mund të aksesohet për secilin projektakt në linkun https://www.konsultimipublik.gov.al/Konsultime/Institucioni/47.

 

Raportet vjetore për transparencën në procesin e vendimmarrjes janë publikuar në regjistrin elektronik për njoftimet dhe konsultimet publike në web linkun https://www.konsultimipublik.gov.al/Raporte.

 

Procedura/mekanizmat për të dhënë mendime lidhur me hartimin e politikave publike apo ushtrimin e funksioneve të AP ndiqen hapat e përcaktuara në Ligjin nr. 146/2014 “Për njoftimin dhe konsultimin publik” si dhe janë pasqyruar të dhënat në raportet e Konsultimit Publik përkatës për secilin akt si dhe në Raportin Vjetor.

 

Adresa e e-mailit të koordinatorit për njoftimin dhe konsultimin publik për Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale: Vojsava Gjoliku vojsava.gjoliku@shendetesia.gov.al

 

Në zbatim të Ligjit Nr.146/2014 “Për njoftimin dhe konsultimin publik”  Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ka publikuar në portalin e regjistrit elektronik për njoftimet dhe konsultimet publike të gjitha projektligjet, projektdokumentet strategjike kombëtare dhe vendore, si dhe politikat me interes të lartë publik. Përjashtohen nga detyrimi për t’u publikuar në regjistrin elektronik projektaktet që lidhen me çështjet e sigurisë kombëtare, për aq sa ato përbëjnë sekret shtetëror, sipas ligjit për informacionin e klasifikuar “sekret shtetëror”; b) marrëdhëniet ndërkombëtare dhe marrëveshjet dypalëshe dhe shumë palëshe; c) aktet administrative individuale dhe aktet administrative me karakter normativ, përveçse kur me ligj të veçantë parashikohet ndryshe; ç) aktet normative, me fuqinë e ligjit, të miratuara në Këshillin e Ministrave; d) emergjencën civile; dh) çështjet e tjera përjashtimore të parashikuara me ligj. Në drejtim të procesit të konsultimit publik, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ka marrë të gjitha masat e nevojshme duke i krijuar mundësi për pjesëmarrje të gjithë publikut dhe grupeve të interesit në hartimin e të gjitha projektakteve që publikohen në RENJK.

 

Grupet e interesit depozitojnë mendimet dhe rekomandimet sipas afatit të përcaktuar në nenin 15 të ligjit nr.146/2014 “Për njoftimin dhe konsultimin publik” .

 

Sipas ligjit nr.146/2014 “Për njoftimin dhe konsultimin publik” komentet dhe rekomandimet e marra gjatë procesit të konsultimit publik grumbullohen nga koordinatori i njoftimit dhe konsultimit publik të organit publik përkatës. Shqyrtimi i komenteve dhe rekomandimeve kryhet nga strukturat përkatëse të organit publik përgjegjës për hartimin e projektaktit, i cili vendos për pranimin ose refuzimin e rekomandimeve të marra nga palët e interesuara të konsultuara.

 

Organi publik sipas parashikimeve të ligjit për njoftimin dhe konsultimin publik është i detyruar të hartojë dhe të publikojë në programin e transparencës planin vjetor të konsultimit publik. Në planin vjetor përcaktohen të gjitha projektaktet që do të hartohen dhe që lidhen me procesin e vendimmarrjes.

 

Planet vjetore të vendimarjes miratohen me vendim te këshillit te ministrave. Programi analitik i vitit 2021 i MSHMS është miratuar me VKM Nr. 1121, datë 30.12.2020 është i publikuar ne Fletoren Zyrtare Nr.5, viti 2021 https://qbz.gov.al/eli/fz/2021/5/28f36109-f011-4360-876d-c2019bc93507. Për projekt-aktet e parashikuara dhe objekt konsultimi sipas Ligjit Nr. 146/2014 “Për njoftimin dhe konsultimin publik” zbatohen dispozitat e këtij ligji për zhvillimin e këtij procesi.