Masat e reja për të parandaluar përhapjen e COVID-19

Urdhër Nr. 682- Ndalimin e lëvizjeve përmes rrugëve ajrore me Britanin e Madhe

Urdhër Nr. 681- Kufizimin e lëvizjeve brenda vendit

Urdhër Nr. 680- Për mbylljen e bareve, restoranteve, fastfood dhe lokaleve

Urdhër për ‘Ndalimi i grumbullimeve në vende të hapura dhe të mbyllura 

URDHER PER KUFIZIMIN E LËVIZJES BRENDA VENDIT 

URDHER PER MBYLLJEN E BAREVE, RESTORANTEVE, FAST FOOD DHE LOKALEVE

Udhezuesi i masave higjeno-sanitare Covid-19 ne kinema.

Udhëzues mbi përdorimin e deyrueshëm të maskave në ambientet jashtë shtëpisë

Udhezues per masat higjeno sanitare ndaj COVID-19 per aktivitetin e pishinave ne amjentet e mbyllura 

Udhezues i masave higjeno sanitare COVID-19 ne bare ose restorante ne mjedise te mbyllura 

Urdhër nr. 425 për miratimin e udhëzuesit të ISHP “PER PERDORIMIN E MASKAVE NE AMBJENTET E MBYLLURA”

Akti Normativ- Maska e Detyrueshme në ambiente të mbyllura

Urdhër për një shtesë në urdhrin Nr.326, datë 15.05 2020 “Për kufizimin e aktiviteteve sportive”

Urdhër për “Marrjen e masave të veçanta dhe kufizimeve për parandalimin e përhapjes së COVID-19”

Urdhër për një ndryshim dhe shtesë në.urdhrin Nr.190, datë 19.03.2020 ” Për mbylljen e veprimtarisë së institucioneve arsimore publike dhe jopublike dhe cerdheve për kufizimim e përhapjes së infeksionit COVID-19″ të ndryshuar

Urdhër për disa ndryshime në urdhrin nr.263, datë 17.04.2020 ” Për përcaktimin e orareve të lëvizjes për këmbësorët pensionistë, të sëmurëve kronikë në trajtim mjekësor dhe të rregullave për lëvizjen e mjeteve private” të ndryshuar 

Urdhër “Për një ndryshim në urdhrin nr.193, datë 20.03.2020 ” Për mbylljen apo kufizimin e lëvizjeve në Republikën e Shqipërisë” të ndryshuar 

Urdhër për miratimin e udhëzuesit te Institutit të Shëndetit Publik për “Masat ndaj COVID-19 që duhet të ndërmarrin institucionet e kopshteve dhe çerdheve” 

Urdhër për shfuqizimin e Urdhrit të Ministrit Nr.160, Datë 11.03.2020 “Për ndërprerjen e ndërhyrjeve kirurgjikale të planifikuara në të gjitha strukturta spitalore publike dhe jopublike”, të ndryshuar

Urdhër Për shfuqizimin e urdhrit 156/4, datë 28.03.2020 “Për kalimin e SU “Shefqet Ndroqi” ne spital Covid-2, për trajtimin e pacientëve te infektuar me Covid-19 dhe trajtimin e te sëmureve pulmonare në spitalin rajonal Elbasan

Urdhër Për shfuqizimin e urdhrit të Ministrit Nr. 147, Datë 09.03.2020 “Për ndërprerjen e ndërhyrjeve kirurgjikale të planifikuara ne QSUT dhe SU “Shefqet Ndroqi”, të ndryshuar

Urdhër për disa shtesa në urdhërin Nr.279, datë 25.04.2020 “Për lehtësimin e posaçëm të lëvizjes në “zonat e gjelbërta” të ndryshuar

Urdhër për disa shtesa dhe ndryshime në urdhrin Nr.193, datë 20.03.2020 “Për mbylljen apo kufizimin e lëvizjeve në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar

Urdhër “Për kufizimin e aktiviteteve sportive”

Urdhër  “Për një ndryshim në urdhrin nr. 193 datë 20.03.2020 “Për mbylljen apo kufizimin e lëvizjes në Republikën e Shqipërise” të ndryshuar

Urdhër “Për disa kufizime ne ofrimin e shërbimeve në bare, restorante dhe lokaleve fast-food“

Urdhër për disa ndryshime në urdhërin nr.263, datë 17.04.2020 “Për përcaktimin e orareve të lëvizjes për këmbësorët pensionistë, të sëmurëve kronikë në trajtim mjekësor dhe të rregullave për lëvizjen e mjeteve private” të ndryshuar

Urdhër “Për një ndryshim në urdhërin Nr.139, datë 20.03.2020 “Për mbylljen apo kufizimin e lëvizjeve në Republikën e Shqipërisë” të ndryshuar 

Urdher për “Lejimin e aktivitetit te shkollave te drejtimit te mjeteve”

Urdhër “Për mënyrën e vetëkarantinimit të personave që riatdhesohen”

Urdhër “Për ofrimin e shërbimeve stomatologjike në klinika/kabinete dentare”

Urdhër “Për disa shtesa dhe ndryshime më urdhërin nr.279, datë 25.04.2020 “Për lehtësimin e posaçëm të lëvizjes në “zonat e gjelbërta” 

Urdhër për disa ndryshime në urdhërin nr.263, datë 17.04.2020 “Për përcaktimin e orareve të lëvizjes për këmbësorët pensionistë, të sëmurëve kronikë në trajtim mjekësor dhe të rregullave për lëvizjen e mjeteve private” të ndryshuar 

Urdhër “Për një shtesë dhe ndryshim në urdhërin Nr.139, datë 20.03.2020 “Për mbylljen apo kufizimin e lëvizjeve në Republikën e Shqipërisë” të ndryshuar 

Urdhër “Për disa shtesa dhe ndryshime në urdhërin Nr.139, datë 20.03.2020 “Për mbylljen apo kufizimin e lëvizjeve në Republikën e Shqipërisë”

Urdhër për miratimin e udhëzuesit për “Masat ndaj COVID-19 që duhet të ndërmarrin institucionet arsimore”

Urdhër “Për mënyrën e vetëkarantinimit të personave që riatdhesohen”

Urdhër “Për miratimin e protokollit të funksionimit të qendrave rezidenciale publike dhe jopublike, që ofrojne shërbimin e strehimit afatgjatë për të moshuarit gjatë periudhës së fatkeqësisë natyrore për arsye te epidemisë COVID-19”

Urdhër “Për protokollin e funksionimit të qendrave rezidenciale publike dhe jopublike që ofrojne shërbimin e strehimit (strehëzat) për viktimta e dhunës në familje dhe trafikimit në situatën e pandemisë COVID-19“

Urdhër për “Vetëkarantinimin e shtetasve shqiptarë të cilët duan të futen në territorin e Republikës së Shqipërisë nga të gjitha pikat kufitare tokësore”

Urdhër “Për disa shtesa në urdhërin Nr.297, Datë 25.04.2020 “Për lehtësimin e posaçëm të lëvizjes në zona të gjelbërta”

Urdhër “Për përcaktimin e orareve të lëvizjes për këmbësorët pensionistë, të sëmurëve kronikë në trajtim mjekësor dhe të rregullave për lëvizjen e mjeteve private’ të ndryshuar

Urdhër “Për mbylljen apo kufizimin e lëvizjeve në Republikën e Shqipërisë” të ndryshuar

Urdhër “Për përcaktimin e kategorive të bizneseve sipas niveleve të riskut dhe miratimin e rotokolleve të masave higjeno-sanitare dhe distancimit social për parandalimin e përhapjes së COVID-19”

Urdhër “Për lehtësimin e posaçëm të lëvizjes në zona të gjelbërta”

Urdhër “Për mbylljen apo kufizimin e lëvizjeve në Republikën e Shqipërisë” të ndryshuar

Urdhër “Për përcaktimin e orareve të lëvizjes për këmbësorët pensionistë, të sëmurëve kronikë në trajtim mjekësor dhe të rregullave për lëvizjen e mjeteve private’ të ndryshuar

Disa shtesa në urdhrin Nr. 263, datë 17.04.2020, “Për përcaktimin e orareve të lëvizjes për këmbësorët pensionistë, të sëmurëve kronikë në trajtim mjekësor dhe te rregullave për lëvizjen me mjete private” 

Urdhër për “Përcaktimin e orareve të lëvizjes për këmbësoret pensionistë, të sëmurëve kronikë, në trajtim mjekësor dhe të rregullave për lëvizjen me mjete private” 

Urdhër për ” Detajimin e aktiviteteve sipas nomenklaturës së aktiviteteve ekonomike” 

Urdhër  “Për disa shtesa dhe ndryshime në urdhrin nr. 193 datë 20.03.2020 “Për mbylljen apo kufizimin e lëvizjes në Republikën e Shqipërise” i ndryshuar”.

Urdhër “Për ndalimin e te gjitha levizjeve te mjeteve te transportit ne pikat kufitare tokesore”

Urdhër “Për mbylljen apo kufizimin e lëvizjeve në Republikën e Shqipërisë”

Urdhër “Për marrjen e masave të veçanta në parandalimin e përhapjes së infeksionit të shkaktuar nga COVID – 19”

Urdhër “Për mbylljen e aktiviteteve publike dhe jopublike dhe anullimin e grumbullimeve masive në vende të mbyllura apo të hapura”

Urdhër “Për mbylljen e kabineteve/klinikave dentare”

Urdhër “Për pezullimin e funksionimit të Komisioneve të Vlerësimit për Personat me Aftësi të Kufizuar dhe Invalidët e Punës”

Urdhër “Për mbylljen e bareve, restoranteve dhe lokaleve, fast-food dhe kufizimin e shërbimeve që ofrohen nga strukturat akomoduese që ofrojnë shërbim për klientët”

Urdhër “Për mbylljen e veprimtarisë së institucioneve arsimore publike dhe jopublike dhe çerdheve për kufizimin e përhapjes së infeksionit COVID-2019”

Urdhër ” Për mbylljen apo kufizimin e lëvizjeve në Republikën e Shqipërisë” 

Vendimi i Këshillit të Ministrave “Për shpalljen e gjendjes së fatkeqësisë natyrore”

Akti Normativ “Për marrjen e masave të veçanta adminsitrative gjatë kohëzgjatjes së periudhës së infeksionit të shkaktuar nga COVID – 19”

Tabela e aktiviteteve të lejuara dhe të ndaluara

Urdhër “Për mbylljen apo kufizimin e lëvizjeve në Republikën e Shqipërisë” 

Urdhër “Për mbylljen e veprimtarisë së institucioneve arsimore publike dhe jopublike dhe çerdheve për kufizimin e përhapjes së infeksionit COVID – 19”

Urdhër “Për kufizimin e levizjes në zonat urbane”

Urdhër “Për kufizimin e levizjes me automjete private ose shteterore të administratës publike”

Urdhër ‘Për kufizimin e levizjeve në zonat urbane’

Urdhër “Për caktimin e Prof. Dr. Arben Gjata koordinator përgjegjes për administrimin e personelit mjekësor, infermieror dhe atyre vullnetar në sistemin shëndetësor për trajtimin e infeksionit të shkaktuar nga COVID – 19”

Akti Normativ “Për marrjen e masave të veçanta administrative gjatë kohëzgjatjes së periudhës së infeksionit të shkaktuar nga COVID 19”

Urdhër “Për caktimin e koordinatorit përgjegjës për organizimin e shërbimit të anestezi reanimacionit në kuadër të trajtimit të infeksionit të shkaktuar nga COVID – 19”

Urdhër “Për mbylljen apo kufizimin e lëvizjeve në parqe dhe zona të gjelbërta”

Urdhër “Për ndalimin e lëvizjes përmes rrugëve ajrore me Britaninë e Madhe”

Urdhër “Për ndalimin e levizjes përmes rrugëve ajrore me Greqinë”

Urdhër “Për kufizimin e levizjeve brenda vendit”

Urdhër “Për ndalimin/kufizimin e lëvizjeve në mjetet e transportit” 

Urdhër “Për mbylljen e kabineteve/klinikave dentare” 

Urdhër “Për mbylljen e bareve, restoranteve, fast food dhe kufizimin e shërbimeve që ofrohet nga struktura akomoduese që ofrojnë shërbime për klientët” 

Urdhër ” Për shpalljen e gjendjes së epidemisë nga infeksioni COVID-19 

Urdhër “Për kufizimin e lëvizjes së pacientëve, shoqëruesve dhe/ose familjarëve dhe organizimin e shërbimeve në institucionet e kujdesit shëndetësor ku kryhen vizita dhe konsulta ambulatore”

Urdhër “Për pezullimin e funksionimit të Komisioneve të Vlerësimit për Personat me Aftësi të Kufizuar dhe Invalidët e Punës” deri më datë 3 prill 2020

Urdhër “Për marrjen e masave për parandalimin e infektimit nga COVID – 19 të përfituesve të shërbimeve të përkujdesit shoqëror”

Urdhër “Për ndalimin e të gjithë udhëtarëve drejt Italisë”

Urdhër “Për marrjen e masave të veçanta në parandalimin e përhapjes së infeksionit të shkaktuar nga COVID – 19”

Urdhër “Për mbylljen e veprimtarisë së çerdheve për kufizimin e përhapjes së infeksionit COVID -19”

Urdhër “Për mbylljen e institucioneve arsimore për parandalimin e përhapjes së COVID – 19” – dy javë

Urdhër “Për vetëkarantinimin e personave që hyjnë në territorin e Shqipërisë nga zona e izoluar në Itali”

Urdhër “Për kufizimin e lëvisjes së shoqëruesve dhe/ose familjarëve të pacientëve nëpër spitale”

Urdhër “Për mbylljen e aktiviteteve publike dhe joppublike dhe anullimin e grumbullimeve masive në vende të mbyllura apo të hapura” deri më datë 3 prill

Urdhër “Për ndalimin e eksportit te barnave dhe pajisjeve mjekesore

Urdhër “Për ngritjen dhe funksionimin e shërbimit të karantinës në mjedise të përcaktuara”

Urdhër “Për ngritjen e Task- Forcë për parandalimin e infeksionit të përhapur nga Koronavirusi i ri”

Urdhër “Për ngritjen e komitetit të përkohshëm për infeksionin e perhapur nga Koronavirusi i ri”

Urdhër “Për marrjen e masave higjieno-sanitare për parandalimin e përhapjes së infeksioneve respiratore akute përfshirë dhe COVID – 19 në institutucionet parashkollet, kopshte, çerdhe dhe institucione të tjera arsimore”

Urdhër ‘Për kufizimin e lëvizjes brenda vendit’

Urdhër ‘Për kufizimin e aktiviteteve të bareve, restoranteve, fast food dhe lokaleve’

Urdhër ‘Për karantinimin e personave që vijnë në Republikën e Shqipërisë nga Republika e Maqedonisë së Veriut dhe Greqia’