Masat e reja për të parandaluar përhapjen e COVID-19

Urdhër nr. 273- Për shfuqizmin e urdhrit nr.351, datë 29, 05, 2020 për “Marrjen e masave të veccanta dhe kufizimeve për parandalimin e përhapjes së COVID19 të ndryshuar”.

Urdhër Nr.272- Për shfuqizmin e urdhrit nr.374, datë 30, 08, 2021 për “Hyrjen e personave në Republikën e Shqipërisë nga të gjitha pikat kufitare”.

Urdhër 208- Për marrjen e masave të veçanta dhe kufizimeve për parandalimin e përhapjes COVID-19

Urdhër 09/5-  Për Ndalinimin e grumbullimeve në vende të mbyllura dhe të hapura

Urdhër 207 – Për kufizimin e aktiviteteve sportive

Urdhër 155, datë 02.03.2022 Për shfuqizimin e Urdhrit Nr 100, datë 10.02.2021 “Për kufizimin e aktivitetit të bareve, restoranteve dhe lokaleve” të ndryshuar

Urdhër 32/3, datë 02.03.2022 Për shfuqizimin e Urdhrit Nr 99, datë 10.02.2021 “Për kufizimin e lëvizjes brenda vendit” të ndryshuar

Urdher per nje ndryshim ne Urdhrin nr.633, date 17.11.2020 “Per ndalimin e grumbullimeve ne vendet e mbyllura apo te hapura” te ndryshuar

Urdher per nje ndryshim ne Urdhrin nr.99, date 10.02.2021 “Per kufizimin e levizjes brenda vendit” te ndryshuar 

U D H Ë Z I M ‘MBI KUJDESIN DHE MASAT ANTI COVID-19 NË STRUKTURAT ARSIMORE PARAUNIVERSITARE PËR VITIN SHKOLLOR 2020-2021’

Urdher nr.374 “Per hyrjen e personave ne RSH nga te gjitha pikat kufitare”

Urdhri 376 “Per miratimin e udhezimit mbi kujdesin dhe masat anit Covid-19 ne strukturat arsimore parauniversitare per vitin shkollor 2021-2022”  

Urdhër 373/ 5 Për kufizimin e lëvizjeve brenda vendit

Urdhër 564 – Për kufizimin e aktiviteti të bareve dhe restoranteve

Urdhër 561- Për marrjen e masave për parandalimin e infeksionit COVID-19 për punonjësit e administratës publike, supermarketeve dhe qendrave tregtare

Urdhër 373- Për kufizimin e lëvizjeve brenda vendit

Urdher 183.4 per nje ndryshim ne urdhrin 633

Urdher per nje ndryshim dhe disa shtesa ne urdhrin nr 633

Urdher per nje ndryshim dhe nje shtese ne urdhrin 351

Urdher per nje ndryshim ne urdhrin 99

Urdher nr 321 Per shfuqizimin e urdhrit nr 326

Urdher 324 Per shfuqizimin e urdhrit nr 131

Urdhër ‘Për kufizimin e lëvizjes brenda vendit’

Urdhër ‘Për kufizimin e aktiviteteve të bareve, restoranteve, fast food dhe lokaleve’

Urdhër ‘Për karantinimin e personave që vijnë në Republikën e Shqipërisë nga Republika e Maqedonisë së Veriut dhe Greqia’

Urdhër Nr. 682- Ndalimin e lëvizjeve përmes rrugëve ajrore me Britanin e Madhe

Urdhër Nr. 681- Kufizimin e lëvizjeve brenda vendit

Urdhër Nr. 680- Për mbylljen e bareve, restoranteve, fastfood dhe lokaleve

Urdhër për ‘Ndalimi i grumbullimeve në vende të hapura dhe të mbyllura 

URDHER PER KUFIZIMIN E LËVIZJES BRENDA VENDIT 

URDHER PER MBYLLJEN E BAREVE, RESTORANTEVE, FAST FOOD DHE LOKALEVE

Udhezuesi i masave higjeno-sanitare Covid-19 ne kinema.

Udhëzues mbi përdorimin e deyrueshëm të maskave në ambientet jashtë shtëpisë

Udhezues per masat higjeno sanitare ndaj COVID-19 per aktivitetin e pishinave ne amjentet e mbyllura 

Udhezues i masave higjeno sanitare COVID-19 ne bare ose restorante ne mjedise te mbyllura 

Urdhër nr. 425 për miratimin e udhëzuesit të ISHP “PER PERDORIMIN E MASKAVE NE AMBJENTET E MBYLLURA”

Akti Normativ- Maska e Detyrueshme në ambiente të mbyllura

Urdhër për një shtesë në urdhrin Nr.326, datë 15.05 2020 “Për kufizimin e aktiviteteve sportive”

Urdhër për “Marrjen e masave të veçanta dhe kufizimeve për parandalimin e përhapjes së COVID-19”

Urdhër për një ndryshim dhe shtesë në.urdhrin Nr.190, datë 19.03.2020 ” Për mbylljen e veprimtarisë së institucioneve arsimore publike dhe jopublike dhe cerdheve për kufizimim e përhapjes së infeksionit COVID-19″ të ndryshuar

Urdhër për disa ndryshime në urdhrin nr.263, datë 17.04.2020 ” Për përcaktimin e orareve të lëvizjes për këmbësorët pensionistë, të sëmurëve kronikë në trajtim mjekësor dhe të rregullave për lëvizjen e mjeteve private” të ndryshuar 

Urdhër “Për një ndryshim në urdhrin nr.193, datë 20.03.2020 ” Për mbylljen apo kufizimin e lëvizjeve në Republikën e Shqipërisë” të ndryshuar 

Urdhër për miratimin e udhëzuesit te Institutit të Shëndetit Publik për “Masat ndaj COVID-19 që duhet të ndërmarrin institucionet e kopshteve dhe çerdheve” 

Urdhër për shfuqizimin e Urdhrit të Ministrit Nr.160, Datë 11.03.2020 “Për ndërprerjen e ndërhyrjeve kirurgjikale të planifikuara në të gjitha strukturta spitalore publike dhe jopublike”, të ndryshuar

Urdhër Për shfuqizimin e urdhrit 156/4, datë 28.03.2020 “Për kalimin e SU “Shefqet Ndroqi” ne spital Covid-2, për trajtimin e pacientëve te infektuar me Covid-19 dhe trajtimin e te sëmureve pulmonare në spitalin rajonal Elbasan

Urdhër Për shfuqizimin e urdhrit të Ministrit Nr. 147, Datë 09.03.2020 “Për ndërprerjen e ndërhyrjeve kirurgjikale të planifikuara ne QSUT dhe SU “Shefqet Ndroqi”, të ndryshuar

Urdhër për disa shtesa në urdhërin Nr.279, datë 25.04.2020 “Për lehtësimin e posaçëm të lëvizjes në “zonat e gjelbërta” të ndryshuar

Urdhër për disa shtesa dhe ndryshime në urdhrin Nr.193, datë 20.03.2020 “Për mbylljen apo kufizimin e lëvizjeve në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar

Urdhër “Për kufizimin e aktiviteteve sportive”

Urdhër  “Për një ndryshim në urdhrin nr. 193 datë 20.03.2020 “Për mbylljen apo kufizimin e lëvizjes në Republikën e Shqipërise” të ndryshuar

Urdhër “Për disa kufizime ne ofrimin e shërbimeve në bare, restorante dhe lokaleve fast-food“

Urdhër për disa ndryshime në urdhërin nr.263, datë 17.04.2020 “Për përcaktimin e orareve të lëvizjes për këmbësorët pensionistë, të sëmurëve kronikë në trajtim mjekësor dhe të rregullave për lëvizjen e mjeteve private” të ndryshuar

Urdhër “Për një ndryshim në urdhërin Nr.139, datë 20.03.2020 “Për mbylljen apo kufizimin e lëvizjeve në Republikën e Shqipërisë” të ndryshuar 

Urdher për “Lejimin e aktivitetit te shkollave te drejtimit te mjeteve”

Urdhër “Për mënyrën e vetëkarantinimit të personave që riatdhesohen”

Urdhër “Për ofrimin e shërbimeve stomatologjike në klinika/kabinete dentare”

Urdhër “Për disa shtesa dhe ndryshime më urdhërin nr.279, datë 25.04.2020 “Për lehtësimin e posaçëm të lëvizjes në “zonat e gjelbërta” 

Urdhër për disa ndryshime në urdhërin nr.263, datë 17.04.2020 “Për përcaktimin e orareve të lëvizjes për këmbësorët pensionistë, të sëmurëve kronikë në trajtim mjekësor dhe të rregullave për lëvizjen e mjeteve private” të ndryshuar 

Urdhër “Për një shtesë dhe ndryshim në urdhërin Nr.139, datë 20.03.2020 “Për mbylljen apo kufizimin e lëvizjeve në Republikën e Shqipërisë” të ndryshuar 

Urdhër “Për disa shtesa dhe ndryshime në urdhërin Nr.139, datë 20.03.2020 “Për mbylljen apo kufizimin e lëvizjeve në Republikën e Shqipërisë”

Urdhër për miratimin e udhëzuesit për “Masat ndaj COVID-19 që duhet të ndërmarrin institucionet arsimore”

Urdhër “Për mënyrën e vetëkarantinimit të personave që riatdhesohen”

Urdhër “Për miratimin e protokollit të funksionimit të qendrave rezidenciale publike dhe jopublike, që ofrojne shërbimin e strehimit afatgjatë për të moshuarit gjatë periudhës së fatkeqësisë natyrore për arsye te epidemisë COVID-19”

Urdhër “Për protokollin e funksionimit të qendrave rezidenciale publike dhe jopublike që ofrojne shërbimin e strehimit (strehëzat) për viktimta e dhunës në familje dhe trafikimit në situatën e pandemisë COVID-19“

Urdhër për “Vetëkarantinimin e shtetasve shqiptarë të cilët duan të futen në territorin e Republikës së Shqipërisë nga të gjitha pikat kufitare tokësore”

Urdhër “Për disa shtesa në urdhërin Nr.297, Datë 25.04.2020 “Për lehtësimin e posaçëm të lëvizjes në zona të gjelbërta”

Urdhër “Për përcaktimin e orareve të lëvizjes për këmbësorët pensionistë, të sëmurëve kronikë në trajtim mjekësor dhe të rregullave për lëvizjen e mjeteve private’ të ndryshuar

Urdhër “Për mbylljen apo kufizimin e lëvizjeve në Republikën e Shqipërisë” të ndryshuar

Urdhër “Për përcaktimin e kategorive të bizneseve sipas niveleve të riskut dhe miratimin e rotokolleve të masave higjeno-sanitare dhe distancimit social për parandalimin e përhapjes së COVID-19”

Urdhër “Për lehtësimin e posaçëm të lëvizjes në zona të gjelbërta”

Urdhër “Për mbylljen apo kufizimin e lëvizjeve në Republikën e Shqipërisë” të ndryshuar

Urdhër “Për përcaktimin e orareve të lëvizjes për këmbësorët pensionistë, të sëmurëve kronikë në trajtim mjekësor dhe të rregullave për lëvizjen e mjeteve private’ të ndryshuar

Disa shtesa në urdhrin Nr. 263, datë 17.04.2020, “Për përcaktimin e orareve të lëvizjes për këmbësorët pensionistë, të sëmurëve kronikë në trajtim mjekësor dhe te rregullave për lëvizjen me mjete private” 

Urdhër për “Përcaktimin e orareve të lëvizjes për këmbësoret pensionistë, të sëmurëve kronikë, në trajtim mjekësor dhe të rregullave për lëvizjen me mjete private” 

Urdhër për ” Detajimin e aktiviteteve sipas nomenklaturës së aktiviteteve ekonomike” 

Urdhër  “Për disa shtesa dhe ndryshime në urdhrin nr. 193 datë 20.03.2020 “Për mbylljen apo kufizimin e lëvizjes në Republikën e Shqipërise” i ndryshuar”.

Urdhër “Për ndalimin e te gjitha levizjeve te mjeteve te transportit ne pikat kufitare tokesore”

Urdhër “Për mbylljen apo kufizimin e lëvizjeve në Republikën e Shqipërisë”

Urdhër “Për marrjen e masave të veçanta në parandalimin e përhapjes së infeksionit të shkaktuar nga COVID – 19”

Urdhër “Për mbylljen e aktiviteteve publike dhe jopublike dhe anullimin e grumbullimeve masive në vende të mbyllura apo të hapura”

Urdhër “Për mbylljen e kabineteve/klinikave dentare”

Urdhër “Për pezullimin e funksionimit të Komisioneve të Vlerësimit për Personat me Aftësi të Kufizuar dhe Invalidët e Punës”

Urdhër “Për mbylljen e bareve, restoranteve dhe lokaleve, fast-food dhe kufizimin e shërbimeve që ofrohen nga strukturat akomoduese që ofrojnë shërbim për klientët”

Urdhër “Për mbylljen e veprimtarisë së institucioneve arsimore publike dhe jopublike dhe çerdheve për kufizimin e përhapjes së infeksionit COVID-2019”

Urdhër ” Për mbylljen apo kufizimin e lëvizjeve në Republikën e Shqipërisë” 

Vendimi i Këshillit të Ministrave “Për shpalljen e gjendjes së fatkeqësisë natyrore”

Akti Normativ “Për marrjen e masave të veçanta adminsitrative gjatë kohëzgjatjes së periudhës së infeksionit të shkaktuar nga COVID – 19”

Tabela e aktiviteteve të lejuara dhe të ndaluara

Urdhër “Për mbylljen apo kufizimin e lëvizjeve në Republikën e Shqipërisë” 

Urdhër “Për mbylljen e veprimtarisë së institucioneve arsimore publike dhe jopublike dhe çerdheve për kufizimin e përhapjes së infeksionit COVID – 19”

Urdhër “Për kufizimin e levizjes në zonat urbane”

Urdhër “Për kufizimin e levizjes me automjete private ose shteterore të administratës publike”

Urdhër ‘Për kufizimin e levizjeve në zonat urbane’

Urdhër “Për caktimin e Prof. Dr. Arben Gjata koordinator përgjegjes për administrimin e personelit mjekësor, infermieror dhe atyre vullnetar në sistemin shëndetësor për trajtimin e infeksionit të shkaktuar nga COVID – 19”

Akti Normativ “Për marrjen e masave të veçanta administrative gjatë kohëzgjatjes së periudhës së infeksionit të shkaktuar nga COVID 19”

Urdhër “Për caktimin e koordinatorit përgjegjës për organizimin e shërbimit të anestezi reanimacionit në kuadër të trajtimit të infeksionit të shkaktuar nga COVID – 19”

Urdhër “Për mbylljen apo kufizimin e lëvizjeve në parqe dhe zona të gjelbërta”

Urdhër “Për ndalimin e lëvizjes përmes rrugëve ajrore me Britaninë e Madhe”

Urdhër “Për ndalimin e levizjes përmes rrugëve ajrore me Greqinë”

Urdhër “Për kufizimin e levizjeve brenda vendit”

Urdhër “Për ndalimin/kufizimin e lëvizjeve në mjetet e transportit” 

Urdhër “Për mbylljen e kabineteve/klinikave dentare” 

Urdhër “Për mbylljen e bareve, restoranteve, fast food dhe kufizimin e shërbimeve që ofrohet nga struktura akomoduese që ofrojnë shërbime për klientët” 

Urdhër ” Për shpalljen e gjendjes së epidemisë nga infeksioni COVID-19 

Urdhër “Për kufizimin e lëvizjes së pacientëve, shoqëruesve dhe/ose familjarëve dhe organizimin e shërbimeve në institucionet e kujdesit shëndetësor ku kryhen vizita dhe konsulta ambulatore”

Urdhër “Për pezullimin e funksionimit të Komisioneve të Vlerësimit për Personat me Aftësi të Kufizuar dhe Invalidët e Punës” deri më datë 3 prill 2020

Urdhër “Për marrjen e masave për parandalimin e infektimit nga COVID – 19 të përfituesve të shërbimeve të përkujdesit shoqëror”

Urdhër “Për ndalimin e të gjithë udhëtarëve drejt Italisë”

Urdhër “Për marrjen e masave të veçanta në parandalimin e përhapjes së infeksionit të shkaktuar nga COVID – 19”

Urdhër “Për mbylljen e veprimtarisë së çerdheve për kufizimin e përhapjes së infeksionit COVID -19”

Urdhër “Për mbylljen e institucioneve arsimore për parandalimin e përhapjes së COVID – 19” – dy javë

Urdhër “Për vetëkarantinimin e personave që hyjnë në territorin e Shqipërisë nga zona e izoluar në Itali”

Urdhër “Për kufizimin e lëvisjes së shoqëruesve dhe/ose familjarëve të pacientëve nëpër spitale”

Urdhër “Për mbylljen e aktiviteteve publike dhe joppublike dhe anullimin e grumbullimeve masive në vende të mbyllura apo të hapura” deri më datë 3 prill

Urdhër “Për ndalimin e eksportit te barnave dhe pajisjeve mjekesore

Urdhër “Për ngritjen dhe funksionimin e shërbimit të karantinës në mjedise të përcaktuara”

Urdhër “Për ngritjen e Task- Forcë për parandalimin e infeksionit të përhapur nga Koronavirusi i ri”

Urdhër “Për ngritjen e komitetit të përkohshëm për infeksionin e perhapur nga Koronavirusi i ri”

Urdhër “Për marrjen e masave higjieno-sanitare për parandalimin e përhapjes së infeksioneve respiratore akute përfshirë dhe COVID – 19 në institutucionet parashkollet, kopshte, çerdhe dhe institucione të tjera arsimore”