Programi i transparences

Programi i Transparencës

Hyrje

Rreth autoritetit
Kuadri ligjor rregullator
Tekstet e plota
E drejta për t'u informuar dhe për t'u ankuar

Mekanizmat kontrollues
dhe monitorues që veprojnë mbi AP
Informacion mbi buxhetin
dhe të dhënat financiare të AP
Informacion për procedurat e prokurimit/procedurat konkurruese të koncesionit/partneritetit publik privat
Shërbimet që ofrohen nga AP
Procedurat/mekanizmat për të dhënë
mendime lidhur me procesin e hartimit të akteve ligjore/nënligjore, politikave publike apo në lidhje me ushtrimin e funksioneve të AP
Sistemi i mbajtjes së dokumentacionit, llojet dhe format e dokumenteve
Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve
Ndihma shoqërore/subvencione të dhëna nga AP
Informacione/dokumente që kërkohen më shpesh dhe ato që gjykohen të dobishme për publikim nga AP

  Struktura organizative/Organigrama
  MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE STRUKTURA ORGANIZATIVE/ORGANIGRAMA Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale funksionon sipas strukturës, miratuar me urdhër të Kryeministrit Nr.169, datë 05.10.2017, “Për miratimin e strukturës dhe të organigramës së Ministrise se Shendtesise dhe Mbrojtjes Sociale”, te ndryshuar. Struktura organizative pasqyrohet në organigramën bashkelidhur urdhrit të sipërcituar.
  Struktura dhe organigrama e Ministrise se Shendtesise dhe Mbrojtjes Sociale
  Struktura dhe organigrama e Ministrise se Shendtesise dhe Mbrojtjes Sociale
  Struktura e pagave
  Funksionet dhe detyrat e MSHMS
  FUNKSIONET E MINISTRISË SË SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE MSHMS, në përputhje me drejtimet kryesore të politikës së përgjithshme shtetërore, strategjisë kombëtare për zhvillim dhe integrim dhe me programin e Këshillit të Ministrave e ushtron veprimtarinë e saj në fusha të përgjegjësisë shtetërore të miratuar me VKM nr. 508, datë 13.09.2017 “Mbi përcaktimin e fushës së përgjegjësisë shtetërore të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale”. Gjithashtu funksionet e MSHMS percaktohen ne rregulloren e brendshme të organizimit dhe funksionimit, te miratuar me Urdher Nr.178, date 22.02.2018 (bashkelidhur) sipas legjislacionit ne fuqi.
  Rregullore
  Te dhena per arsimin, kualifikimet, dhe pagat e funksionareve, te cilet kane detyrimin per deklarimin e pasurise, sipas ligjit, strukturat e pagave per nepunesit e tjere.
  Pershkrimi i procedurave te zgjedhjes, kompetencave dhe detyrave te funksionareve te larte dhe procedura per te marre vendime
  Procedurat që ndjekin funkionarët e lartë për të marrë vendime janë në përputhje me aktet ligjore dhe nënligjore në fuqi. Në mbështetje të ligjit Nr. 90/2012 “Për organizimin dhe funksionimin e administratës shtetërore”, nëpunësi më i lartë civil në ministri është Sekretari i Përgjithshëm, i cili raporton dhe jep llogari drejtpërdrejt te ministri. Funksionarë të lartë në ministri janë dhe anëtarët e trupit të lartë drejtues (TND), që në rastin e Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale janë Drejtorët e Drejtorive të Përgjithshme. Drejtorët e Përgjithshëm janë përgjegjës për përcaktimin e objektivave të drejtorive përbërese, përcaktimin e detyrave të drejtorive përbërese, për monitorimin e veprimtarisë së tyre dhe për sigurimin e koordinimit ndërmjet tyre dhe me njësi të tjera të ministrisë. Kompetencat dhe detyrat e funksionareve te larte ushtrohen ne perputhje me Ligjin nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, Ligjin Nr. 90/2012 “Për organizimin dhe funksionimin e administratës shtetërore” dhe çdo legjislacion në fuqi për aq sa është i zbatueshëm. Lidhur me procedurat e zgjedhjes se tyre zbatohen dispozitat ligjore të Ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” dhe aktet nënligjore të nxjerra në bazë dhe për zbatim të tij.
  Procedurat dhe mekanizmat për të bërë kërkesë dhe ankesë që lidhen me veprimet ose mosveprimet e MSHMS
  Çdo person gëzon të drejtën e njohjes së një informacioni publik apo të një ankese drejtuar autoriteteve publike, ne përputhje me parashikimet e legjislacionit te zbatueshëm. Në Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale për dërgimin e një kërkese ose ankese duhet të përdoret adresa postare, si më poshtë:
  Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale
  (A): Rruga e Kavajës, Nr. 1001, Tiranë, Shqipëri (T): +355 4 2362-937
  (W): www.shendetesia.gov.al
  Afatet dhe mënyrat e kthimit të përgjigjeve kryhet brenda afateve ligjore të parashikuara nga legjislacioni në fuqi, Ligji nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit".

Shënim: Lëshim dokumentacioni/Leje/Licenca/Autorizime etje.

 • Format kërkese / Shpjeguese (procedura e kërkimit të akteve p.sh: formularë, vërtetime etj.)
 • Format ankese / Shpjeguese
 • Njoftimi dhe konsultimi publik (Linku)
 • Komente/Rekomandime/Opinione të palëve të interesuara/grupe interesi
 • Shqyrtimi i komenteve dhe rekomandimeve

  • Informacionet janë publikuar në raportet e Konsultimit Publik përkatës për secilin akt, të cilët përmbajnë informacionin përkatës dhe mund të aksesohet për secilin projektakt në web linkun https://www.konsultimipublik.gov.al/Konsultime/Institucioni/47.

 • Raportet vjetore për transparencën në procesin e vendimmarrjes
 • Procedura/mekanizma për të dhënë mendime lidhur me hartimin e politikave publike apo ushtrimin e funksioneve të AP

  • Ndiqen hapat e përcaktuara në Ligjin nr. 146/2014 “Për njoftimin dhe konsultimin publik” si dhe janë pasqyruar të dhënat në raportet e Konsultimit Publik përkatës për secilin akt si dhe në Raportin Vjetor.

 • Email i koordinatorit për konsultimin publik, Vojsava Gjoliku vojsava.gjoliku@shendetesia.gov.al
 • Njoftime për median
 • Njoftime për procedurat e rekrutimit
 • Regjistra (Nuk eshte e zbatueshme.)
 • Raporte
 • Publikime

  “MSHMS publikon informacion mbi baza ditore lidhur me ceshtje dhe ngjarje qe perfshijne fushen e pergjegjesise se saj te cilat gjenden ne faqen web. informacioni me i kerkuar lidhet me situaten covid. https://shendetesia.gov.al/category/lajme/”

 • Statistika
 • Projekte

  “MSHMS publikon informacion mbi baza ditore lidhur me ceshtje dhe ngjarje qe perfshijne fushen e pergjegjesise se saj te cilat gjenden ne faqen web. informacioni me i kerkuar lidhet me situaten covid. https://shendetesia.gov.al/category/lajme/”

 • Bashkëpunime

  “MSHMS publikon informacion mbi baza ditore lidhur me ceshtje dhe ngjarje qe perfshijne fushen e pergjegjesise se saj te cilat gjenden ne faqen web. informacioni me i kerkuar lidhet me situaten covid. https://shendetesia.gov.al/category/lajme/”

Bazuar në nenin 7 të ligjit nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit” (në vijim “LDI”), Autoriteti Publik (në vijim “AP”) duhet të publikojë Programin e Transparencës (në vijim “PT”) të miratuar nga Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale (në vijim “Komisioneri”). AP duhet të publikoj informacion sipas veprimtarisë së tij funksionale si dhe të rishikoj e përditësoj PT në çdo rast të ndryshimit të aktivitetit institucional, kuadrit ligjor rregullator apo çdo elementi tjetër që ka lidhje me transparencën proaktive.

Në PT janë të specifikuara kategoritë e informacionit të detyrueshëm për t’u bërë publik. Informacioni publik pa kërkesë duhet të jetë: i plotë, i saktë, i përditësuar, i thjeshtë në konsultim, i kuptueshëm, lehtësisht i aksesueshëm dhe i pajtueshëm me dokumentet origjinale në posedim të A.P. Gjithashtu, përpara publikimit të informacionit AP duhet të vlerësojë nësë ka ndonjë kufizim ligjor për publikim.

Aktet që përmbajnë rregulla, norma apo kufizime të të drejtave dhe lirive themelore të individit, si dhe me efekt të drejtpërdrejtë për ta, bëhen publike me anë të afishimit apo postimit në faqen zyrtare të internetit, brenda 48 orëve prej miratimit të aktit nga AP.

Në programin e transparencës janë të specifikuara kategoritë e informacionit të detyrueshëm për t’u bërë publik, mënyra e publikimit, si dhe parashikimet ligjore prej të cilave lind detyrimi për publikim. Në publikimin e informacionit, AP duhet të mbajnë parasysh interesin e publikut si dhe të mundësojnë aksesimin lehtësisht në informacionin publik.