.

vije ndarëse

Postuar më: 10/06/2021

Programi i Transparences Statistika

• Shëndetsia
o Kujdesi shëndetësor
o Shkaqet e vdekjeve
• Sigurimet Shoqërore dhe Mbrojtja Sociale
o Masa e pensionit mesatar mujor, urban dhe rural sipas llojit 2000 – 2020
o Numri i familjeve dhe fondi i ndihmës ekonomike sipas strukturës së familjes 1998 – 2020
o Pagesa e papunësisë dhe përfitues të pagesës së papunësisë 2000 – 2020
o Pensione rurale në skemën e sigurimeve shoqerore 1998 – 2020
o Pensione urbane në skemën e sigurimeve shoqërore 1998 – 2020