Prokurime

Udhëzime të MSH mbi prokurimet publike

Këtu do të publikohen udhëzimet e Ministrit të shëndetësisë mbi prokurimet publike si dhe shkresa të ndryshme te MSH lidhur me prokurimet publike.

Regjistri i realizimit te prokurimeve publike

Këtu do të publikohet Regjistri i realizimit të prokurimeve për vitin paraardhës si dhe regjistri i  realizimit për cdo 4-mujor.