Kozmetika

Bazuar në nenin 12 të ligjit nr 26/2017 “Për produktet kozmetike”, njoftimi për vendosjen në treg të produkteve kozmetike do të bëhet në formë elektronike në adresën e mëposhtme:

info.kozmetika@shendetesia.gov.al

Njoftimi do të bëhet sipas kërkesave të nenit 12 te ligjit.

Aktet ligjore dhe nenligjore per produktet kozmetike jane: