vije ndarese

Rregullore-Dokumente-Udhëzues

Rregullore-Dokumente-Udhëzues

Urdhër MInistri Nr. 277 datë 01.06.2017 “Për pezullimin e lejeve vjetore të funksionarëve, nëpunësve, dhe punonjësve të Ministrisë së Shëndetësisë si dhe të institucioneve të vartësisë, për periudhën 01.06.2017 -25.06.2017” (Shkarko urdhër)

Urdhër Ministri “Për Përcaktimin e Elementëve Kryesorë të Përmbajtjes së Materialeve Informatike dhe Edukative për Ushqyerjen e Foshnjës dhe Fëminjës”. (Shkarko urdhër)

Vendim për krijimin e komitetit ndërsektorial për mbrojtjen e shëndetit nga produktet e duhanit. (Shkarko vendimin)

Udhëzues për Monitorimin e Fëmijëve Jashtë Sistemit Arsimor (FJSA) dhe Fëmijëve që Rrezikojnë të Braktisin Shkollën (Shkarko udhëzues)

Urdhër Nr.495 Datë 24/11/2015 PER NGRITJEN E GRUPIT TE PUNES PER VERIFIKIMIN DHE KONTROLLIN E ZBATIMIT TE UDHEZIMIT NR.489, DATE 17/11/2015 “Për zbatimin e strukturës së shërbimit spitalor” (Shkarko urdhërin)
Protokollet e vlerësimit të shpejtë shëndetësor ndaj fatkeqësive – shkarko pdf

• Udhëzues për përgatitjen e një plani spitalor ndaj fatkeqësive të mundshme të vlerësuara prioritare në Shqipëri – shkarko pdf

• Platforma e përgjithshme e ministrisë së shëndetësisë për menaxhimin e riskut dhe të fatkeqesive – sharko PDF

• Protokolli kombëtar iplanifikimit familjar – shkarko PDF

• Procedurat e importimit dhe eksportimit të indeve,qeliave dhe organeve me origjinë njerëzore për qellime transplanti – shkarko PDF

• Rregullorja “Për organizimin dhe funksionimin e laboratoreve mjekësore” – shkarko PDF

• Rregullorja e Sherbimeve te Shendetit Mendor, prill 2013 – shkarko PDF

• Standardet e Kufizimit Fizik në Shërbimet e Shëndetit Mendor të Specializuar me Shtretër – shkarko PDF

• Broshura për punonjesit e shëndetësisë për zbatimin e PSV-ve për viktimat dhe viktimat e mundshme të trafikimit – shkarko PDF

• Udhëzim “Për inspektimin Higjeno-Sanitar në institucionet e ekzekutimit të dënimeve penale dhe të paraburkimit” – shkarko PDF

• Memorandum “Për përfitimin e sjelljeve të shëndetshme të fëmijëve në shkolla”- shkarko PDF

• Rregullore “Për përcaktimin e përshtatshmërisë së dhuruesve të gjakut ”- shkarko PDF Urdhër Ministri – shkarko PDF

• Rregullore “Për proçedurën e kërkimit, përzgjedhjes, përdorimit të gjakut dhe komponentëve të tij në spitalet e Republikës së Shqipërisë”- shkarko PDF.  Urdhër Ministri – shkarko PDF

• Rregullore mbi kontrollin e gjakut për agjentët infektiv të transmetueshëm me anë të transfuzionit – shkarko PDF Urdhër Ministri – Shkarko PDF

• Rregullore për zbatimin e skemës së hemovigjilencës – shkarko PDF Urdhër Ministri – shkarko PDF

• Rregullore për proçedurat e inspektimit të shërbimit të transfuzionit të gjakut, spitaleve publike dhe jo publike që përdorin gjak dhe komponentë të tij – shkarko PDF Urdher Ministri-shkarko PDF

• Rregullore për sigurimin e cilësisë në shërbimin e transfuzionit të gjakut – shkarko PDF Urdhër Ministri – shkarko PDF

• Rregullore “Për zbatimin praktik të skedës maksimale kirurgjikale për porositjen e gjakut” – shkarko PDF Urdhër Ministri – shkarko PDF

• Rregullore për “Proçedurat e importimit dhe eksportimit të gjakut njerëzor dhe komponenteve të tij, për përdorim terapeutik dhe diagnostik”- shkarko PDF

•  Urdhër Ministri:” Për përcaktimin e grupit të gjakut dhe faktorit Rhesus D” – shkarko PDF

•  Urdhër Ministri:” Për miratimin e formularëve tip të raportit mjekësor për veprimtaritë për armët” – shkarko PDF