6. Njoftime Fituesi-Shortlist-ime (Notification of Award – Shortlisting)

20 Maj 2022                                                                                                                                                                                                                                      

Njoftim Fituesi

Emri i Projektit: Projekti i reagimit ndaj emergjencës COVID 19 në Shqipëri

 

Financimi: IBRD
Referenca e prokurimit: AL-MH-270465-GO-RFQ
Përshkrimi i kontratës: Riprodhim i fletëpalosjeve për qendrat e kujdesit shëndetësor parësor QSH/OSHKSH dhe publikun
Emri i kontraktorit: LIZARD sh.p.k
Adresa e kontraktorit: Str.Medar Shtylla,Komplexi Kika 1,Tuneli 2, Dyqani 4
Tavani i Kontratës: 38,074.68 USD
Periudha e zbatimit të kontratës: 10 ditë kalendarike
Data e nënshkrimit të kontratës 09 Maj 2022

Njoftim Fituesi


01 February 2022

Njoftim Fituesi

Emri i Projektit: Projekti i reagimit ndaj emergjencës COVID 19 në Shqipëri

 

Financimi: IBRD
Referenca e prokurimit: AL-MH-238729-CS-INDV
Përshkrimi i kontratës:  Ekspert Mejdisi dhe Social (ESE)
Emri i kontraktorit: Nensi Beshirja
Adresa e kontraktorit: Rr. “Kongresi i Lushnjës; Nd. 84; H. 1; Administrative Unit no. 7; 1023; Tirana”,Tirane Albania
Tavani i Kontratës: 812,400 Albanian Leke
Periudha e zbatimit të kontratës: 6 muaj
Data e nënshkrimit të kontratës 18 Janar 2022

Njoftim fituesi


24 Qershor 2021                                                             

 

Njoftim Fituesi

 

Emri i Projektit: Projekti i reagimit ndaj emergjencës COVID 19 në Shqipëri

 

Financimi: IBRD
Referenca e prokurimit: AL-MH-224324-GO-UN
Përshkrimi i kontratës: Aktivitete në përgjigje të emergjencës COVID 19 paisje mjekësore, punime civile, mobilim spitalesh, ambulanca etj
Emri i kontraktorit: UNITED NATIONS OFFICE FOR PROJECT SERVICES (UNOPS)
Adresa e kontraktorit: Kopenhagen, Danimarke
Tavani i Kontratës: 9,348,214 Euro
Periudha e zbatimit të kontratës: 11 Qershor 2021- 30 Qershor 2022
Data e nënshkrimit të kontratës 11 Qershor 2021

 

Njoftim fituesi UNOPS


25th of May 2021

                                                                                                                                                                                                        

Notification for Contract Award (Contract signing)

 

Project name: Albania Emergency Covid-19 Response Project
Source of Funding: IBRD
Procurement reference: AL-MH-224325-GO-RFQ
Brief Description of Contract: Reproduction Of Communication Materials For The Vaccination Campaign

 

Contractors name: LIZARD sh.p.k

 

Consultant’s address: Str.Medar Shtylla,Komplexi Kika 1,Tuneli 2, Dyqani 4

 

Contract Ceiling: 75,136 USD (CIP destinacioni final me TVSH)
Contract Implementation Period: 2 weeks
Contract Signature Date:

 

11th of May 2021

 

 

    Notification of contract sigining


Njoftim Fituesi

05th of May 2021                                                                  

Emri i Projektit: Projekti i reagimit ndaj emergjencës COVID 19 në Shqipëri
Financimi: IBRD
Referenca e prokurimit: Ref No: Al-Mh-219118-GO-DIR
Përshkrimi i kontratës: Supply With Swabbing Materials (Rapid Tests)

 

Emri i kontraktorit: EVITA sh.p.k
Adresa e kontraktorit: Rruga Sami Frasheri Nr. Pasurie 7/120-N1 zona kadastrale 8270 vol 28 faqe 155  (
Tavani i Kontratës: 817,650 Euro  me TVSH/ CIP Final Destination
Periudha e zbatimit të kontratës: 20 dite pune
Data e nënshkrimit të kontratës 21 Prill 2021

Njoftim fituesi Rapid Tests


Notification for Contract Award

30 April 2021

Project name: Albania Emergency Covid-19 Response Project
Source of Funding: IBRD
Procurement reference: AL-MH-224325-GO-RFQ
Brief Description of Contract: Reproduction Of Communication Materials For The Vaccination Campaign

 

Contractors name: LIZARD sh.p.k

 

Consultant’s address: Str.Medar Shtylla,Komplexi Kika 1,Tuneli 2, Dyqani 4

 

Contract Ceiling: 75,136 USD (CIP destinacioni final me TVSH)
Contract Implementation Period:
Contract Signature Date:

 

 

Notification of Awardfor WEB 30.04.2021 LIZARD sh.p.k

ANNEX 1 to Award Lizard sh.p.k