Dokumenta të publikuara nga Drejtoria Farmaceutike në vitet 2008-2014

1.Lista me çmimet CIF dhe EXW të barnave të regjistruara në Republikën e Shqipërisë për vitin 2014:   Lista.pdf

1.1. Lista me çmimet CIF dhe EXW të barnave të regjistruara në Republikën e Shqipërisë  (të rimbursushme) për vitin 2014 (me negocim). Lista_2.pdf

1.3. Njoftim për përfaqësitë farmaceutike Njoftim.pdf

1.4. Lista me çmimet CIF dhe EXW të barnave të regjistruara në Republikën e Shqipërisë për vitin 2013: Lista.pdf


2. Barna të reja në rimbursim: Barna në rimbursim.pdf (Update 21/11/2012)


3. Lista e barnave që shitet pa recetë: barnat pa recetë


4. Listat e barnave të regjistruara me cmimet CIF Shqipëri dhe të Fabrikimit, të miratuara nga KCB për vitet 2008 – 2012:

Lista me çmimet CIF Shqipëri dhe të fabrikimit, të miratuara për vitin 2008.pdf

Lista me çmimet CIF Shqipëri dhe të fabrikimit, të miratuara për vitin 2009.pdf

Lista me çmimet CIF Shqipëri dhe të fabrikimit, të miratuara për vitin 2010.pdf

Lista me cmimet CIF Shqipëri dhe të fabrikimit, të miraturara për vitin 2011.pdf

Lista me cmimet CIF Shqipëri dhe të fabrikimit të barnave të regjistruara (jo të rimbursueshme) për vitin 2012.pdf(Update 13.01.2012)

Lista me cmimet CIF të barnave me paketim spitalor të regjistruara në Shqipëri për vitin 2012.xls(Update Maj 2012)

Lista me cmimet e barnave të regjistruara për vitin 2012 me rimbursim.pdf (Update 24.05.2012)

Lista me cmimet CIF te barnave te regjistruara ne Shqiperi te miratuara ne mbledhjet mujore per vitin 2012.xls(Update korrik 2012)


5. Barnat e regjistruara në Republikën e Shqipërisë: MPRA.xls (update prill 2014)


6.  How to declare prices in Albania.doc (update Korrik 2013)

7.aAlbanian official announcement for medicinal product price declaration for 2014.pdf


8.Vula e barnave spitalore në Republikën e Shqipërisë: Vula.pdf


9.Kursi mesatar i këmbimit te monedhave të huaja EURO dhe USD kundrejt LEKUT për periudhen:

1 korrik 2013 – 31 dhjetor 2013

 


10.VKM 543 datë 27.07.2011 “Për përcaktimin e marzheve të fabrikimit dhe të tregtimit të barnave”.pdf


11.VKM nr 62 datë 01.02.2012 Për mënyrën e funksionimit të komisionit të cmimit të barnave.pdf


12.Praktika më e mirë e fabrikimit të barnave.pdf


13.Ecuria e çmimeve të barnave të rimbursueshme për vitet 2010, 2011 dhe 2012.xls  (Update qershor 2012)


14.Mbi procedurat e prodhimit, kodimit, stampimit, shperndarjes dhe monitorimit te pullave te kontrollit te barnave”


15.Rregullore për praktiken e mirë të fabrikimit të barnave për përdorim njerëzor në Republikën e Shqipërisë(update korrik 2013)


16.Urdhër nr.399 ,datë 21.06.2013 Për miratimin e rregullores “Për praktikën e mirë të fabrikimit të barnave për përdorim njerëzor në Republikën e Shqipërisë”


17.Udhezim nr.446 datë 18.08.2013 Për disa ndryshime në udhëzimin nr.2, datë 15.01.2013 “Mbi procedurat e prodhimit, kodimit, stampimit, shpërndarjes dhe monitorimit të pullave të kontrollit të barnave”