NJOFTIM MBI REALIZIMIN E INTERVISTES ME KANDIDATËT PËR PUNËSIME NË SPITALIN RAJONAL “MEMORIAL” NË FIER

Në zbatim të pikës nr. 21 të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.175 datë 17.03.2021 “Për ngritjen, organizimin dhe funksionimin e Spitalit Rajonal “Memorial” në Fier si projekt pilot”, urdhërit nr. 243,     datë 06/05/2021 “Për ngritjen e komisionit ad-hoc për përzgjedhjen e personelit mjekësor dhe administrativ me arsim të lartë në spitalin rajonal “Memorial” Fier, nga verifikimi përfundimtar i dokumentacionit të kandidatëve, komisioni ad-hoc, kualifikoi për të vazhduar në fazën e dytë edhe kandidatët Erisa Mustafaj dhe Kledi Gjini.

 

Intervista për të gjithë kandidatët do të zhvillohen pranë Spitalit Rajonal “Memorial” Fier, me datë 19 maj.Për orarin kandidatët njoftohen individualisht.

 

Totali i pikëve për vlerësimin e kandidatëve është 70 pikë, përkatësisht:

– deri në 40 pikë vlerësimi i dosjes;

– deri në 30 pikë vlerësimi i intervistës me gojë.

Kandidatët do të konsiderohen fitues nëse grumbullojnë mbi 50 pikë. Përzgjedhja bëhet duke filluar nga

kandidati fitues me më shumë pikë.