Tabelat e raportimit për intervalet kohore: 3 muaj, 9 muaj dhe vjetore si dhe relacionet përkatëse.

1. Tabelat e raportimit të 3 mujorit 2010.pdf

2. Tabelat e raportimit të 6 mujorit 2010.pdf

3. Relacioni i monitorimit të 6 mujorit 2010.pdf

4. Tabelat e raportimit të 9 mujorit 2010.pdf

5. Relacioni i monitorimit të 9 mujorit 2010.pdf

6. Tabelat e raportimit të vitit 2010.pdf

7. Relacioni i monitorimit viti 2010.pdf

8. Relacioni i monitorimit 3 mujori 2011.pdf

9. Treguesit e monitorimit 3 mujori 2011.pdf

10. Relacioni i monitorimit 6 mujori 2011.pdf

11. Treguesit e monitorimit 6 mujori 2011.pdf

12. Relacioni i monitorimit 9 mujori 2011.pdf

13. Treguesit e monitorimit 9 mujori 2011.pdf

14. Relacioni i monitorimit vjetori 2011.pdf

15. Treguesit e monitorimit vjetori 2011.pdf

16. Treguesit e monitorimit 3 mujori 2012.pdf

17. Relacioni i monitorimit 3 mujori 2012.pdf

18. Treguesit e monitorimit 6 mujori 2012.pdf

19. Relacioni i monitorimit 6 mujori 2012.pdf

20. Treguesit e monitorimit 9 mujori 2012.xls

21.Relacioni i monitorimit 9 mujori 2012.doc

22.Treguesit e monitorimit te 12 mujorit  viti 2012.xls

23.Relacioni i monitorimit  te 12 mujorit viti 2012.doc

24.Treguesit e monitorimit 6 mujori viti 2013.xls

25.Relacioni i monitorimit 6 mujori viti 2013.doc

26.Treguesit e monitorimit vjetori 2013.xls

27.Relacioni i monitorimit viti 2013.doc

28.Treguesit e monitorimit 3 mujori viti 2014.xls

29.Relacioni i monitorimit 3 mujori viti 2014.doc

30.Treguesit e monitorimit 6 mujori 1 viti 2014.xls

31.Relacioni i monitorimit 6 mujori 1 viti 2014.doc

32.Treguesit e monitorimit 9 mujor, viti 2014.xls

33.Relacioni i monitorimit 9 mujor, viti 2014.doc

34.Treguesit e monitorimit 12 mujor, viti 2014.xls

35.Relacioni i monitorimit 12 mujor, viti 2014.doc

36.Treguesit e monitorimit të 3 mujorit të parë  per vitin 2015.xls

37.Relacioni i monitorimit  të 3 mujorit të parë për  vitin 2015.doc

38.Treguesit e monitorimit të 6 mujorit të parë  per vitin 2015.xls

39.Relacioni i monitorimit  të 6 mujorit të parë për  vitin 2015.doc

40.Treguesit e monitorimit të 9 mujorit per vitin 2015.xls

41.Relacioni i monitorimit  të 9 mujorit për  vitin 2015.doc

42.Relacioni i monitorimit 12 mujor i vitit 2015

43.Treguesit e monitorimit vjetor të vitit 2015

44.Treguesit e monitorimit 3 mujori i parë 2016

45.Relacioni i monitorimit 3 mujori i parë 2016

46.Relacioni i monitorimit për 8-mujorin e vitit 2016

47.Raporti i monitorimit për 8-mujorin vitit 2016

48.Treguesit e monitorimit te vitit 2016

49.Relacioni i monitorimit viti 2016

50.Treguesit e monitorimit Vjetor 4 mujori i pare

51.Relacioni i monitorimit Viti 2017 4 mujori i pare

52.Treguesit e monitorimit Vjetor 8 mujori i pare

53.Relacioni i monitorimit Viti 2017 8 mujori i pare

54.Treguesit e monitorimit Viti 2017 12 mujori

55.Relacioni i monitorimit Viti 2017 12 mujori

56.Treguesit e Monitorimit Vjetor 2018, 4 Mujori i parë

57.Relacioni i Monitorimit Viti 2018, 4 Mujori i parë

58.Treguesit e Monitorimit Vjetor 2018, 8 Mujori

59.Relacioni i Monitorimit Viti 2018, 8 Mujori

60.Relacioni Monitorimit Vjetor 2018, 12 Mujori

61.Treguesit e Monitorimit Vjetor 2018, 12 Mujori

62.Relacioni Monitorimit Vjetor 2019, 4 Mujori i parë

63.Treguesit e Monitorimit Vjetor 2019, 4 Mujori i parë

64.Relacioni Monitorimit Vjetor 2019, 8 Mujori

65.Treguesit e Monitorimit Vjetor 2019, 8 Mujori

66.Relacioni Monitormit Vjetor 2019, 12 Mujori

67.Treguesit e Monitorimit Vjetor 2019, 12 Mujori

68.Relacioni Monitorimit Vjetor 2020, 4 Mujori i parë

69.Treguesit e Monitorimit Vjetor 2020, 4 Mujori i parë

70.Relacioni Monitorimit Vjetor 2020, 8 Mujori

71.Treguesit e Monitorimit Vjetor 2020, 8 Mujori

72.Relacioni Monitormit Vjetor 2020, 12 Mujori

73.Treguesit e Monitorimit Vjetor 2020, 12 Mujori

74.Relacioni Monitorimit Vjetor 2021, 4 Mujori i parë

75.Treguesit e Monitorimit Vjetor 2021, 4 Mujori i parë

76.Relacioni Monitorimit Vjetor 2021, 8 Mujori

77.Treguesit e Monitorimit Vjetor 2021, 8 Mujori

78. Relacioni Monitorimit Vjetor 2021, 12 Mujori

79. Treguesit e Monitorimit Vjetor 2021, 12 Mujori