Kabineti

Erjona Hoxhaj, Drejtore Kabineti

erjona.hoxhaj@shendetesia.gov.al

Alfred Muharemi, Këshilltar

alfred.muharemi@shendetesia.gov.al

Nejsi LleshiKëshilltare

nejsi.lleshi@shendetesia.gov.al

Bevis Fusha, Këshilltar

bevis.fusha@shendetesia.gov.al

Aurel Kapllani, Këshilltar

aurel.kapllani@shendetesia.gov.al